کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی البرز در آذر ماه ۱۳۹۶ اولین کنفرانس گزارش های موردی بالینی را در سطح استان برگزار کرد
اولین دوره این کنفرانس از تیم علمی و تیم اجرایی دانشگاه علوم پزشکی البرز بهره مند بود
رئیس عالی اولین دوره: آقای دکتر حمید درفشی – ریاست دانشگاه علوم پزشکی البرز
رئیس اولین دوره: آقای دکتر محمد نوری سپهر – معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز
دبیر علمی اولین دوره: آقای دکتر شهروز یزدانی – معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
دبیر اجرایی اولین دوره: آقای دکتر مرتضی غوغایی – ریاست بیمارستان شهید رجایی کرج
دبیرخانه اولین دوره: واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید رجایی کرج
در سال گذشته کنفرانس در سطح استان و در قالب ۵ محور و طی یک روز برگزار گردید
این کنفرانس در سال قبل، اولین دوره خود را پشت سر گذاشت و امسال دومین دوره خود را در قالب کنگره ملی گزارش های موردی بالینی در دی ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد کرد
خارج از برنامه گذشته و برنامه آتی در دی ماه امسال ، هیچ گونه همایش و کنفرانسی توسط این دبیرخانه برگزار نخواهد شد
امیدواریم با یاری شما اساتید گرانقدر و عزیزان همراه کنگره ای با محتوای علمی بالا و با کیفیت درخور برگزار کنیم

دبیر خانه کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

 

کتابچه کنفرانس علمی گزارش های موردی بالینی ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALICON