مخاطبین کنگره و گروه های هدف

تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه داخلی تمامی متخصصین گروه نورولوژی تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه اطفال تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه قلب تمامی متخصصین و گروه زنان تمامی متخصصین و گروه عفونی تمامی متخصصین و گروه ارتوپدی تمامی متخصصین و گروه اورولوژی تمامی متخصصین ادامه مطلب…

SOCIALICON