مخاطبین کنگره و گروه های هدف

تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه داخلی تمامی متخصصین گروه نورولوژی تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه اطفال تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه قلب تمامی متخصصین و گروه زنان تمامی متخصصین و گروه عفونی تمامی متخصصین و گروه ارتوپدی تمامی متخصصین و گروه اورولوژی تمامی متخصصین ادامه مطلب…

محورهای کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

  بیماری های داخلی (تمامی فوق تخصص ها) بیماری های نورولوژی و نوروسرجری بیماری های روان پزشکی بیماری های عفونی بیماری های قلب و جراحی قلب بیماری های ارتوپدی بیماری های اورولوژی بیماری های زنان و مامایی بیماری های اطفال و جراحی اطفال طب اورژانس پزشکی قانونی و مسمومیت علوم ادامه مطلب…

SOCIALICON